شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

ناشر

پدیدآورنده

شفيق نزار علي ويراني

نوع جلد

تعداد صفحه

403

اندازه

مترجم

۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال

شفیق ویرانی بهمنظور تشریح این مسئله که شیعیان اسماعیلی در هنگام یورش مغول در قرن سیزدهم میلادی/هفتم قمری، چگونه جان سالم به در بردند، طیف گستردهای از منابع به زبانهای مختلف جنوب و جنوب غرب آسیا را به کار میگیرد. برخی از این منابع اطلاعات تاریخی مفیدی را صرفاً بهصورت غیرمستقیم فراهم میکنند. در واقع، بزرگترین دستاورد ویرانی، شکافتن معنی مسئلهای است که حلنشدنی بهنظر میرسید. در نتیجه، این اثر در بازسازی تاریخ اسماعیلیان در قرون میانه، علمی، مؤثر، دقیق و تکاندهنده است.

 

– رابرت ویسنوسکی، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی، دانشگاه مک گیل

 

 این اثر، یک بازسازی استادانه از تاریخ اسماعیلیان ایران است، اقلیتی شیعی که در قرن سیزدهم میلادی/هفتم قمری بهدلیل شکنجۀ شدید بهناچار مخفی شدند. در واقع، دستیابی به اطلاعات مستند دربارۀ اسماعیلیان بهدلیل تخریب کتابخانهها و همینطور لکهدار شدن شهرتشان بهواسطه تبلیغات خصمانه دشوار است. اما شفیق ویرانی با تلاشهای ستودنی و طاقتفرسا از طریق بررسی آرشیو و مطالعۀ دقیق منابع تاکنون ناشناخته، روایتهای سنتی دربارۀ تاریخ جماعت اسماعیلیان را بهطرز چشمگیری بازنگری کرده است.

 

– علی آسانی، نویسندۀ «خلسه و روشنگری: ادبیات مذهبی اسماعیلیان آسیای جنوبی»

 

ناموجود

شناسه محصول: 978964002076 دسته:

توضیحات

شفیق ویرانی بهمنظور تشریح این مسئله که شیعیان اسماعیلی در هنگام یورش مغول در قرن سیزدهم میلادی/هفتم قمری، چگونه جان سالم به در بردند، طیف گستردهای از منابع به زبانهای مختلف جنوب و جنوب غرب آسیا را به کار میگیرد. برخی از این منابع اطلاعات تاریخی مفیدی را صرفاً بهصورت غیرمستقیم فراهم میکنند. در واقع، بزرگترین دستاورد ویرانی، شکافتن معنی مسئلهای است که حلنشدنی بهنظر میرسید. در نتیجه، این اثر در بازسازی تاریخ اسماعیلیان در قرون میانه، علمی، مؤثر، دقیق و تکاندهنده است.

 

– رابرت ویسنوسکی، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی، دانشگاه مک گیل

 

 این اثر، یک بازسازی استادانه از تاریخ اسماعیلیان ایران است، اقلیتی شیعی که در قرن سیزدهم میلادی/هفتم قمری بهدلیل شکنجۀ شدید بهناچار مخفی شدند. در واقع، دستیابی به اطلاعات مستند دربارۀ اسماعیلیان بهدلیل تخریب کتابخانهها و همینطور لکهدار شدن شهرتشان بهواسطه تبلیغات خصمانه دشوار است. اما شفیق ویرانی با تلاشهای ستودنی و طاقتفرسا از طریق بررسی آرشیو و مطالعۀ دقیق منابع تاکنون ناشناخته، روایتهای سنتی دربارۀ تاریخ جماعت اسماعیلیان را بهطرز چشمگیری بازنگری کرده است.

 

– علی آسانی، نویسندۀ «خلسه و روشنگری: ادبیات مذهبی اسماعیلیان آسیای جنوبی»

 

توضیحات تکمیلی

ناشر

پدیدآورنده

شفيق نزار علي ويراني

نوع جلد

تعداد صفحه

403

اندازه

مترجم